Regulamin korzystania z portalu, w tym świadczenia usługi Newsletter

§ 1
Definicje

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Portalu;
 2. Usługodawca – oznacza AB-MICRO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-822, ul. Poleczki 23, tel. +48 22 545-15-00, fax: +48 22 643-14-21, e-mail: abmicro@abmicro.com.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000029724, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, NIP 951-19-98-760, REGON 016422616; ewentualna zmiana firmy Usługodawcy, siedziby, adresu siedziby, nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany;
 3. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu.
 4. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym abmicro.pl/newsletter. Zmiana adresu Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www. oraz w Serwisie i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany;
 5. Formularze – oznaczają strony internetowe na stronie www.abmicro.pl umożliwiająca Użytkownikowi wybór, zamówienie i rezygnację z otrzymywania Newslettera oraz udostępnienie Usługodawcy danych osobowych Użytkownika;
 6. Narzędzia internetowe – oznaczają oprogramowanie i Formularze udostępniane Użytkownikowi w Serwisie lub/i na stronach www., w celu zamawiania i korzystania z Newslettera, a także Linki aktywacyjne i Linki dezaktywacyjne udostępniane Użytkownikowi w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera lub rezygnacji z jego otrzymywania;
 7. Link aktywacyjny – oznacza odsyłacz do Serwisu lub strony www., otrzymany przez Użytkownika w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiający potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Użytkownika poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;
 8. Link dezaktywacyjny – oznacza odsyłacz do Serwisu lub strony www., otrzymany przez Użytkownika w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiający rezygnację z korzystania z danego Newslettera przez Użytkownika poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;
 9. Newsletter – wiadomość przekazywana na udostępniony mu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności informacje handlowe;
 10. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Newslettera. Regulamin został wydany w oparciu o przepisy Ustawy.
 2. Usługi oferowane przez Usługodawcę polegają na :
  a) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych na stronie abmicro.plwww.movicon.pl, www.systemy-sterowania.pl.
  b) otrzymywania newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności handlowe o towarach i usługach oferowanych przez Administratora.
 3. Oprogramowanie, interfejs, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy  lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z treści Newsletterów w innym celu niż dla zapoznania się z ich treścią.
 5. Korzystanie z Newsletterów jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.
 6. Usługodawca może w każdym czasie zakończyć wydawanie Newslettera, zmienić jego tematykę i/lub częstotliwość ukazywania się, bez podawania przyczyn.

Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.

§ 3
Warunki korzystania z Newslettera, dane osobowe

 1. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newslettera następuje za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych na stronach abmicro.pl, www.movicon.pl, www.systemy-sterowania.pl, lub w treści wiadomości elektronicznych skierowanych do Użytkownika przez Usługodawcę na udostępniony Usługodawcy przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
  a) wypełnić Formularz zamówienia Newslettera, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać do Usługodawcy Formularz poprzez kliknięcie pola „Zapisz się” znajdującego się poniżej Formularza;
  b) kliknąć Link aktywacyjny otrzymany w wiadomości elektronicznej skierowanej przez Usługodawcę do Użytkownika.
 3. Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczne ze/z:
  a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
  b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Usługodawcę w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Użytkownika oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą;
 4. Użytkownik zobowiązany jest podawać w Formularzu prawdziwe dane.
 5. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Usługodawcę do zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 6. Udostępniony Usługodawcy adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie przetwarzany przez Usługodawcę w celach udostępniania Użytkownikowi Newslettera.
 7. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AB-MICRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Ulmów 14. Szczególowe zasady ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem Polityka Ochrony Danych.
 8. Udostępnienie Usługodawcy adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 9. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich poprawienia czy usunięcia, czy wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania ograniczenia przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika w ramach Newsletterów informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Usługodawca podejmuje czynności, aby korzystanie z Newslettera było możliwe dla Użytkowników posiadających popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, programy obsługujące pocztę elektroniczną, rodzaje komputerów oraz typy połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Newslettera. Oprogramowanie Serwisu i Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Portalu, z zastrzeżeniem ust. 1, to:
  a) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (aktualna wersja);
  oraz
  b) program (offline lub online) obsługujący pocztę elektroniczną.
 3. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług określonych w Regulaminie, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, zostały podane w dokumencie Polityka prywatności i Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie AB-MICRO Sp. z o.o. dostępnej na stronach www.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 6. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści wiadomości elektronicznej wysłanej do Użytkownika, w tym w każdym Newsletterze.
 8. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 5
Zakres odpowiedzialności Administratora

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, jeżeli jest to spowodowane:
  a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż Usługodawca,;
  b) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie;
  c) za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  d) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
  e) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
  f) za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;
  g) za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a) rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
  b) zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Usługodawca zawiadomi Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jednocześnie w zawiadomieniu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia Usługodawcy stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub braku wyjaśnień, Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie, o czym Użytkownika zostanie osobno poinformowany.
 7. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, w następujących przypadkach:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika dla celów określonych w Regulaminie;
  b) w przypadku udostępnienia przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych;
  c) w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usług określonych w Regulaminie.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej abi@abmicro.pl
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§ 7
Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Newslettera w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie abmicro.pl, www.movicon.pl, www.systemy-sterowania.pl, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca.