Regulamin korzystania z portalu, w tym świadczenia usługi Newsletter

§ 1
DEFINICJE

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel Klienta, uruchomiony po dokonaniu Rejestracji;

Newsletter – wiadomość przekazywana na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej z częstotliwością ustaloną przez Administratora, zawierająca treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Administratora lub/i usług oferowanych przez Administratora, w szczególności informacje handlowe (w tym marketingowe);

Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej;

Strona internetowa – strona internetowa www.systemy-sterowania.pl;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych  (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Strony internetowej i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną;

Administrator – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej, AB-MICRO Sp. z o.o., Poleczki 23, 02-822 Warszawa, NIP 951-19-98-760.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na Stronę internetową i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego postanowień.

Użytkownik nieakceptujący postanowień Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony internetowej.

 § 3
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich  tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na Stronie internetowej stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.

Bez uprzedniej zgody Administratora, Użytkownik nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/części) Strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) Strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 4
USŁUGI

Administrator świadczy następujące usługi:

 1. wyświetlania treści i informacji o Administratorze, w tym o usługach i danych kontaktowych;
 2. możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy;
 3. świadczenie usługi Newsletter.

Dostęp do Strony internetowej www.systemy-sterowania.pl jest bezpłatny.

§ 5
WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, lub Microsoft Edge;
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.

§ 6
USŁUGA NEWSLETTERA

W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przekazywanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną podczas rejestracji Konta, a następnie potwierdzić wyrażenie zgody klikając w link potwierdzający założenie Konta przesłany Użytkownikowi na wskazany przez niego przy rejestracji Konta adres e-mail. Użytkownik powinien także wyrazić zgodę na przekazywanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

Przesyłanie Newslettera jest wykonywane w formie wiadomości elektronicznych kierowanych do Użytkownika na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej lub/i w formie powiadomień na Koncie w serwisie Użytkownika.

Akceptacja usługi Newsletter przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczna ze/z:

 1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane udostępnione w formularzu są zgodne z prawdą. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Administratora do zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter;
 2. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

Rezygnacja z usługi Newsletter jest możliwa po kliknięciu w link dezaktywacyjny umieszczony na końcu każdej informacji mailingowej lub po przesłaniu wniosku o rezygnację na adres: bok@systemy-sterowania.pl albo po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego w stopce strony www.systemy-sterowania.pl.

§ 7
DZIAŁANIE STRONY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze Strony internetowej, jeżeli jest to spowodowane:

 1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
 2. przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
 2. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Administrator może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
 2. zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

§ 8
REKLAMACJE

Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej bok@systemy-sterowania.pl.

Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Odpowiedź na reklamację Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§ 9
POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i Polityce Cookies.

W przypadku uwag, wątpliwości i/lub chęci zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji do Specjalisty ds. Ochrony Danych pod adresem e-mail abi@abmicro.pl

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony internetowej albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona internetowa.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach kalendarzowych od ich ogłoszenia. Zmiany w Regulaminie nie będą powodować ograniczenia uprzednio gwarantowanych uprawnień Użytkownika, o ile zmiany te nie są wynikiem czynników niezależnych od Administratora.

Regulamin wchodzi w życie 01-03-2023 r.