Monitorowanie. Analiza. Zysk. Rozwiązanie dla efektywnego zarządzania energią

Oprogramowanie Pro.Energy© jest rozwiązaniem dla monitoringu oraz analizy efektywności zużywanej energii w dowolnym sektorze przemysłu. Celem wdrożenia oprogramowania jest pomoc spółkom w optymalizacji zużycia energii i redukcja kosztów utrzymania.

Rozwiązanie bazuje na otwartych, niezawodnych i elastycznych technologiach. Pozwala na dostosowanie do międzynarodowych norm, m.in. ISO-50001 „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania” oraz EN-15232 „Energetyczne właściwości budynków – Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami”.

Pro.Energy© jest funkcyjnym modułem środowiska Movicon. Bazuje na odczycie danych z liczników energii elektrycznej lub cieplnej. Dane zapisywane są w relacyjnej bazie danych i służą do dalszej analizy analizy wskaźnika EnKPI – Energy Key Performance Indicators. Pozwala to wesprzeć użytkowników w analizie zużycia energii dla celów opracowania efektywnej strategii zarządzania energią. Dzięki analitycznym kalkulacjom zużycia energii można zredukować straty we wskazanych obszarach oraz otrzymać szybki zwrot inwestycji.

Dodatkowym atutem Pro.Energy© jest możliwość współpracy z niezależnymi bazami danych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala to na rozwiązań zintegrowanych z MES poprzez łączenie danych konsumpcyjnych z danymi produkcyjnymi. Rozwiązanie jest komunikacyjnie otwarte – pozwala podglądać dane oraz definiować raporty.

Oprogramowanie pozwala na wprowadzenie informacji o:

  • nazwach dostawców energii,
  • harmonogramie stawek,
  • informacji o licznikach,
  • jednostek pomiarowych,
  • podziale obiektów,
  • harmonogramie pracy.

Podstawowe informacje są prezentowane w formie ekranów SCADA i raportów